Członków Stowarzyszenia Chorych na Klasterowe Bóle Głowy prosimy o opłacenie składki (60zł) za rok 2021.
Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy
Bank PKO BP - Nr 93 1020 4391 0000 6102 0157 5935
Tytułem: składka członkowska 2021

IHS - Migrena Neurologia i Neurochirurgia Polska

Masz pytanie, zadaj je tutaj.
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 960
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska / Wuppertal
Kontakt:

IHS - Migrena Neurologia i Neurochirurgia Polska

Post autor: Olek »

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne bólówgłowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy

1 / 1993

Kryteria diagnostyczne

MIGRENA

4.1. Migrena (migraine)
4.1.1. Migrena bez aury (migraine without aura)
4.1.2. Migrena z aurą (migraine with aura)
4.1.3. Migrena okoporaźna (ophtalmoplegic migraine)
4.1.4. Migrena siatkówkowa (retinal migraine).
4.1.5. Dziecięce zespoły okresowe, które mogą poprzedzać, lub współistnieć z migreną
(childhood periodic syndromes that may be precursors to or associated with migraine) .
4.1.6. Powikłania migreny (complications of migraine) . . . .
4.1.7. Zaburzenia migrenowe nie spełniające podanych wyżej kryteriów (migrainous disor-ders not fulfilling above criteria)

4.1.Migrena (migraine)
Komentarz:
Jeśli pacjent spełnia kryteria więcej niż jednego rodzaju migreny, wszystkie te rodzajepowinny
być uwzględnione w rozpoznaniu. Inaczej przedstawia się sytuacja bólu typu napięciowegoi klasterowego, gdyż w tych przypadkach poszczególne postacie wykluczają się wzajemnie. Jeśli migrenawystępuje po raz pierwszy w ścisłym związku czasowym z jedną ze spraw chorobowych wymienionychw grupach 5 – 11 powinna być kodowana w danej grupie. W przypadkach, w których migrena ulegapogorszeniu o więcej niż 100% (liczba dni z bólami głowy) w ścisłym związku czasowym z jednąspośród chorób wymienionych w grupach 5 – 11 należy to nadmienić
w nawiasie, ale pacjent jest nadalzaliczany do grupy
1.Zwykła migrena i migrena klasyczna były to nazwy mało precyzyjne i niekomunikatywne. Z tegopowodu zostały zastąpione przez nazwy „migrena bez aury” i „migrena z aurą”. Aura stanowi kom-pleks ogniskowych objawów neurologicznych, które rozpoczynają atak lub mu towarzyszą. Większośćpacjentów miewa ataki bez aury. Wydaje się, że pacjenci, którzy miewają częste ataki z aurą, mogąmieć również ataki bez aury (należy klasyfikować jako 4.1.2 i 4.1.1). Objawy prodromalne występująna kilka godzin do dwóch dni przed atakiem migreny zarówno bez aury jak też z aurą. Należą do nich:pobudzenie lub apatia, depresja, powtarzające się ziewanie i podobne nietypowe dolegliwości. Termin„objawy prodromalne” był dawniej używany wieloznacznie, często jako synonim aury i dlatego nie po-winien być wykorzystywany w tym znaczeniu, co odnosi się także do pojęcia „objawy zapowiadające”.4.1.1.Migrena bez aury (migraine without aura)
Poprzednio używane nazwy:migrena zwykła, migrena pospolita.
Opis:
Samoistne, nawracające bóle głowy, przejawiające się napadami trwającymi od 4 do 72 godzin.Typowymi cechami napadu są jednostronne umiejscowienie bólu, pulsujący charakter, średnie lubznaczne jego nasilenie, pogarszanie pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej, towarzyszące nudnościoraz światłowstręt (fotofobia) i nadwrażliwość na dźwięki (fonofobia).

Kryteria diagnostyczne:
A. Co najmniej 5 napadów spełniających pozycje B – D.
B. Napad trwa od 4 do 72 godzin1(nieleczony lub leczony nieskutecznie).
C. Napad ma co najmniej dwie z poniższych cech:
1. Jednostronne umiejscowienie bólu,1U dzieci poniżej 15 r. życia ataki mogą trwać od 2 do 48 godzin. Jeśli pacjent zasypia i budzi się bez migreny, długotrwałość ataku oblicza się do chwili obudzenia.
2. Pulsujący charakter,
3. Średnie lub znaczne nasilenie (upośledza lub uniemożliwia codzienne czynności),
4. Pogarszanie przy wchodzeniu na schody lub pod wpływem innej zwykłej aktywności fizycz-nej.
D. W czasie napadu występują co najmniej:
1. Nudności i/lub wymioty,
2. Fotofobia i fonofobia,
E. Zachodzi przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. Wywiad, badanie fizykalne i neurologiczne nie sugerują żadnej z chorób wymienionychw grupach 5 – 11.
2. Wywiad, badanie fizykalne i neurologiczne sugerują początkowo jedną z tych chorób, alezostaje ona wykluczona przez właściwe dalsze badania.
3. Choroba taka istnieje, ale ataki migrenowe nie rozpoczęły się w ścisłym związku czasowymz jej pojawieniem.

Komentarz:
Rozróżnienie migreny od epizodycznego bólu głowy typu napięciowego może byćtrudne. Z tego wynika wymóg oceny conajmniej 5 ataków. Pacjenci rzadko szukają pomocy lekarskiejjeśli nie mają licznych napadów, wobec czego powyższy wymóg wyklucza tych nielicznych, którzypowinni być kodowani jako 4.1.7. Mechanizm napadów migrenowych jest wciąż niedostatecznie wyja-śniony. Regionalny przepływ mózgowy pozostaje prawidłowy lub może być nieco zwiększony w czasieataku. Zmiany w składzie krwi i funkcji płytek krwi, zapoczątkowane endogennie lub też pod wpły-wem czynników zewnętrznych mogą odgrywać rolę spustową. Przypuszcza się, że główne zjawiskapatofizjologiczne zachodzą w mózgu, w obszarze układu trójdzielno-naczyniowego lub innych ukła-dów i współdziałają z zaburzeniami w obrębie zewnątrz- i wewnątrzczaszkowego unaczynienia orazprzestrzeni okołonaczyniowej. Ta postać migreny dotyczy większości osób dotkniętych migreną.Migrena bez aury może niekiedy występować wyłącznie w określonym okresie cyklu miesiączko-wego – jest to tzw. migrena miesiączkowa. Nie opracowano dotąd powszechnie akceptowanych kryte-riów diagnostycznych dla tej ostatniej postaci. Wydaje się jednak uzasadnionym uznanie, iż conajmniej 90% napadów musi występować w okresie od 2 dni przed krwawieniem do dwóch dni po jego zakoń-czeniu, jednakże dalsze badania epidemiologiczne są niezbędne.4.1.2.Migrena z aurą (migraine with aura)
Poprzednio używane nazwy:migrena klasyczna, migrena oczna, migrena hemiparestetyczna,
hemiple-giczna, połowiczoporaźna i afatyczna, migrena skojarzona, migrena powikłana.

Opis:
Idiopatyczna (samoistna), nawracająca sprawa chorobowa, manifestująca się atakami (napa-dami), które rozpoczynają się objawami neurologicznymi, dotyczącymi niewątpliwie kory mózgowej lub pnia mózgu i narastającymi przeważnie powoli w ciągu 5 do 20 minut a trwającymi do 60 min. ból głowy, nudności i/lub światłowstręt (fotofo-bia) bezpośrednio lub po przerwie nie dłuższej niż godzina. Ból głowy trwa zwykle od 4 do 72 godzin,ale może też wcale nie wystąpić (zob.4.1.2.5).
2 .Aura w znaczeniu tu użytym nie oznacza, że koniecznie musi ona
poprzedzać ból głowy lub nasuwać wnioski o ja-kichkolwiek związkach z padaczką

Kryteria diagnostyczne:
A. Co najmniej 2 napady spełniające punkt B.
B.Przynajmniej 3 spośród 4 wymienionych poniżej cech:
1. Jeden lub więcej całkowicie odwracalnych objawów aury, wskazujących na ogniskowe korowelub pniowe zaburzenia czynności.
2. Przynajmniej jeden z objawów aury rozwija się stopniowo w czasie dłuższym niż 4 minutylub też dwa a nawet więcej objawów aury następuje po sobie.
3. Żaden z objawów aury nie trwa dłużej niż 60 minut. Jeśli występuje kilka różnych objawówaury, wówczas akceptowana długość aury może być proporcjonalnie wydłużona.
4. Ból głowy następuje po aurze z zachowaniem bezobjawowej przerwy trwającej nie dłużejniż 60 min. (Jednakże może on rozpocząć się przed aurą lub razem z nią).
C. Przynajmniej jeden z następujących elementów:
1. Wywiad lub badanie fizyczne i neurologiczne nie sugerują żadnej z chorób wymienionychw grupie 5 – 11.
2. Wywiad i/lub badanie fizyczne i/lub neurologiczne wskazują na taką chorobę lecz zostajeona wykluczona przez odpowiednie badania laboratoryjne.
3. Choroba wymieniona wyżej istnieje, ale napady migreny nie wystąpiły po raz pierwszyw związku czasowym z tą chorobą.

Komentarz:
Przed aurą lub jednocześnie z nią regionalny przepływ mózgowy krwi ulega obniżeniuw obszarze odpowiadającym objawom aury a nawet bardziej rozległym. Redukcja przepływu krwirozpoczyna się zazwyczaj od tyłu i szerzy się ku przodowi. Jej nasilenie mieści się zasadniczo powyżejprogu niedokrwienia (ischemii), a rzadko poniżej tego progu. Po upływie jednej lub kilku godzin dochodzi do stopniowo narastającego przekrwienia (hiperemii) w tym obszarze. Opublikowane zostały dane,które wskazują, iż przekrwienie nie jest związane z bólem głowy, który zazwyczaj rozpoczyna się jużw okresie niedokrwienia i może ustąpić w okresie przekrwienia. Zakłada się, że ma miejsce skurcz tętniczek korowych i/lub szerząca się depresja Leao, jednakże ich relacje do fazy bólu i
jego mechanizmówpozostają niejasne (zob. komentarz 4.1.1). Zmiany przepływu mózgowego nie były dokładnie badanewe wszystkich podtypach migreny, ale w niektórych z nich zachodzą prawdopodobnie tylko ilościoweróżnice (4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 i 4.1.2.5). Systematyczne badania wykazały, że większość pacjentówz aurą wzrokową miewa też objawy w obrębie kończyn. Na odwrót pacjenci z objawami kończynowymi(parestezje, niedowłady) faktycznie miewają również zaburzenia wzrokowe. Dlatego różnicowanie po-między migreną oczną oraz
hemiparestetyczną lub hemiparetyczną jest najprawdopodobniej sztucznei nie
zostało uwzględnione w niniejszej klasyfikacji.4.1.2.1.Migrena z aurą typową (migraine with typical aura)
Poprzednio używane nazwy:migrena wzrokowa, hemiparestetyczna, hemiplegiczna (połowiczoporaźna)lub afatyczna, migrena skojarzona.

Opis:
Migrena z aura polegającą na jednoimiennych zaburzeniach wzrokowych, jednostronnych
zaburzeniach czuciowych, niedowładzie połowiczym bądź dysfazji bądź też ich kombinacji. Cechami znamiennymi aury są stopniowy rozwój objawów, czas trwania poniżej jednej godziny i całkowitaodwracalność.

Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia kryteria dla grupy 1.2 i jednocześnie wszystkie cztery kryteria uwzględnione w punkcieB.
B. Jeden lub więcej poniższych objawów:
1. Jednoimienne zaburzenia wzrokowe
2. Jednostronne parestezje i/lub drętwienie
3. Jednostronny niedowład
4. Afazja lub nie sklasyfikowane trudności w mowie.

Komentarz:
Jest to najczęstsza postać migreny z aurą a jej rozpoznanie nasuwa się w sposób oczy-wisty już po dokładnym zebraniu wywiadu. Najbardziej rozpowszechniona jest aura wzrokowa, zazwy-czaj w postaci migocącego mroczka tj. gwieździstej figury w pobliżu środka pola widzenia, stopniowoprzesuwającej się od prawej lub lewej strony, przybierającej ostatecznie formę zakrzywionego kształtuz kanciastymi, migocącymi krawędziami oraz absolutnym lub bezwzględnym ubytkiem w polu widze-nia na tym tle. W innych przypadkach mroczek występuje bez tych pozytywnych produkcji i wtedyjest zwykle dostrzegany nagle, jakkolwiek
później rozszerza się stopniowo. Kolejne pod względem czę-stości są zaburzenia czuciowe w formie mrowienia rozszerzającego się stopniowo z jednego punktuna większym lub mniejszym obszarze ciała po jednej stronie z twarzą włącznie. Dołącza się zwykledrętwienie w tym samym obszarze, które może również wystąpić w sposób izolowany. Mniej częstesą zaburzenia mowy, przeważnie w postaci dysfazji, niekiedy trudne do zakwalifikowania oraz jedno-stronny niedowład. Niekiedy wyszczególnione wyżej objawy następują jeden po drugim, zaczynając sięod zaburzeń wzrokowych, poprzez czuciowe, dysfatyczne i paretyczne, jakkolwiek bywa
opisywany od-wrotny lub zgoła odmienny porządek ich ujawniania. Niektórzy pacjenci mają trudności z dokładnymopisem swych dolegliwości i wtedy należy ich odpowiednio poinstruować, aby uzyskać właściwą relację.Pomaga to zwykle do wyjaśnienia obrazu klinicznego. Najczęstsze nieścisłości w wywiadzie dotycząumiejscowienia i lateralizacji bólu głowy, przekonania o nagłym występowaniu objawów, podczas gdyw rzeczywistości rozwijają się one stopniowo, wrażenia jednoocznego charakteru zaburzeń, gdy są onejednoimienne, a także czasu trwania aury.4.1.2.2.Migrena z przedłużoną aura (migraine with prolonged aura)
Poprzednio używane nazwy:migrena powikłana, migrena połowiczoporaźna (hemiplegiczna).

Opis:
Migrena z jedną lub kilkoma postaciami aury, która utrzymuje się dłużej niż 60 min. leczkrócej niż 1 tydzień. Diagnostyka obrazowa nie wykazuje zmian.

Kryteria diagnostyczne:
A. Wypełnia kryteria dla 4.1.2 ale przynajmniej jeden z objawów utrzymuje się dłużej niż 60 min.do 7 dni. Jeśli jednak diagnostyka obrazowa wykazuje niedokrwienne uszkodzenie, przypadeknależy zaliczyć do grupy 4.1.6.2 to jest do zawału migrenowego, niezależnie od czasu trwaniaobjawów.
Komentarz:Rzadko występuje jedynie ta forma napadów. Większość pacjentów, którzy doznająprzedłużonej aury miewa ją rzadko i przeważnie ujawniają się u nich również napady z aurą typową.Napady aury przedłużonej są trudne do odróżnienia od przemijających ataków niedokrwiennych (tran-sient ischemic attack, TIA) oraz od niewielkich udarów.4.1.2.3.Rodzinna migrena połowiczoporaźna (familial hemiplegic migraine)

Opis:
Migrena z aurą w postaci niedowładu połowiczego. Zarazem przynajmniej 1 osoba (pokre-wieństwo pierwszego stopnia) w rodzinie miewa podobne ataki.

Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia kryteria dla 4.1.2.
B. Aura obejmuje różnego stopnia niedowład połowiczy i może być przedłużona.
C. Przynajmniej 1 krewny pierwszego stopnia miewa podobne napady.


Komentarz:
Omawiana sprawa ma prawdopodobnie identyczne podłoże patofizjologiczne jak mi-grena z typową aurą. Przyczyną wyodrębnienia tej formy jest fakt opisania szeregu rodzin, w którychataki są zawsze identyczne i niekiedy długotrwałe. Termin rodzinna migrena połowiczoporaźna byłnadużywany, gdyż odnoszono go do przypadków, w których występowały różne ataki i większość pa-cjentów z atakami połowiczoporaźnymi miewała znacznie częściej napady bez niedowładu.4.1.2.4.Migrena podstawna (basilar migraine)
Poprzednio używane nazwy:migrena tętnicy podstawnej, migrena Bickerstaffa, migrena omdleniowa.

Opis:
Migrena z aurą, której objawy pochodzą niewątpliwie z pnia mózgu lub płata potylicznego.

Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia kryteria dla 4.1.2.
B. Występują dwa lub więcej spośród wymienionych objawów:
1. Zaburzenia wzrokowe obustronne w zakresie skroniowych i nosowych części pola widzenia,
2.Dyzartria,
3. Zawroty głowy,
4. Szum w uszach (tinnitus),
5. Upośledzenie słuchu,
6. Podwójne widzenie,
7. Ataksja,
8. Obustronne parestezje,
9. Obustronne niedowłady,
10. Zaburzenia ilościowe świadomości.

Komentarz:
Wiele z wymienionych wyżej objawów bywają fałszywie interpretowane, gdyż mogąwystąpić w związku z lękiem lub hiperwentylacją.W opisach oryginalnych użyto terminu migrena tętnicy podstawnej, ponieważ jednak nie wiadomoczy skurcz tętnicy podstawnej jest istotny dla mechanizmu napadów, słuszniej jest mówić o migreniepodstawnej. W wielu przypadkach występują napady podstawne naprzemiennie z napadami z typowąaurą. Napady podstawne spotyka się głównie u młodych, dorosłych osób.4.1.2.5.Aura migrenowa bez bólu głowy (migraine aura without headache)
Poprzednio używane nazwy:ekwiwalenty migreny, migrena acefalgiczna (acephalgic migraine).

Opis:
Aura migrenowa, której nie towarzyszy ból głowy.

Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia kryteria dla 4.1.2.
B. Nie występuje ból głowy.


Komentarz:
Brak bólu głowy nie jest rzadkością w przypadkach migreny z aurą. Gdy pacjentstarzeje się bóle głowy mogą zniknąć całkowicie, natomiast incydenty aury powtarzają się. Znacznierzadziej zdarzają się pacjenci, którzy cierpią wyłącznie na napady samej aury. Kiedy zdarza się topo raz pierwszy po 40 roku życia odróżnienie od zakrzepowo-zatorowych (tromboembolicznych) prze-mijających ataków niedokrwiennych może być trudne i wymaga dokładnych badań. Możliwość auryz ostrym początkiem i bez bólu głowy nie jest dostatecznie
udowodniona.4.1.2.6.Migrena z aurą o ostrym początku (migraine with acute onset aura)

Opis:
Migrena z aurą, która rozwija się całkowicie w czasie krótszym niż 5 minut.

Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia kryteria dla 4.1.2.
B. Objawy neurologiczne rozwijają się w ciągu 4 minut.
C. Ból głowy trwa od 4 – 72 godzin
(nieleczony lub leczony bez powodzenia).
D. Ból głowy ma przynajmniej 2 z poniższych cech:
1. Jednostronne umiejscowienie.
2. Pulsujący charakter.
3. Średnie lub znaczne nasilenie (utrudnia lub uniemożliwia codzienne zajęcia).
4. Nasila się pod wpływem wchodzenia na schody lub w wyniku innych podobnych
rutynowychczynności fizycznych.
E. W czasie bólu występuje przynajmniej 1 z poniższych objawów:
1. Nudności i/lub wymioty.
2. Światłowstręt (fotofobia) i złe znoszenie hałasu (fonofobia).
F. Zakrzepowo-zatorowy przemijający atak ischemiczny zostaje wyłączony na podstawie odpowied-nich badań.

Komentarz:
Najczęstszym wyjaśnieniem dla aury o ostrym początku jest
niedokładnie zebranywywiad. Ostry początek powinien być potwierdzony na podstawie wielokrotnego wypytywania pa-cjenta a nawet obserwacji. Niezbędna jest obecność typowej fazy bólowej, a rozpoznanie staje siębardziej prawdopodobne, o ile wcześniej miały miejsce ataki migrenowe innego rodzaju i istnieje obciążenie rodzinne. Zazwyczaj niezbędne są odpowiednie badania dla wykluczenia niedokrwiennychataków zakrzepowo-zatorowych (TIA).4.1.3.Migrena okoporaźna (ophtalmoplegic migraine)

Opis:
Nawracające ataki bólu głowy połączone z porażeniem jednego, lub kilku nerwów gałkoru-chowych przy nieobecności uchwytnych organicznych zmian wewnątrzczaszkowych.

Kryteria diagnostyczne:
A. Co najmniej dwa ataki spełniające kryteria punktu B.
B. Ból głowy współistniejący z porażeniem jednego, lub kilku nerwów czaszkowych III, IV i VI.
C. Zmiany okołosiodłowe wykluczone odpowiednimi badaniami dodatkowymi.

Komentarz:
Jest sprawą niepewną czy ten charakterystyczny zespół objawów przynależy do migreny jako że ból głowy często trwa tydzień, lub więcej. Jakkolwiek opisywano współistnienie zespołuz innymi postaciami migreny, to jednak sugerowano również powinowactwo z zespołem Tolosy i Hunta.Choroba występuje niezwykle rzadko.4.1.4.Migrena siatkówkowa (retinal migraine)

Opis:
Nawracające ataki jednoocznego mroczka, lub ślepoty, trwające mniej niż godzinę i współ-istniejące z bólem głowy. Wykluczone muszą być przyczyny okulistyczne, lub zmiany naczyniowe.

Kryteria diagnostyczne:
A. Co najmniej dwa napady spełniające kryteria punktów B-C.
B. Całkowicie odwracalny, jednostronny mroczek, lub zaślepnięcie, trwające mniej, niż 60
minut,potwierdzone badaniem podczas napadu, lub (po odpowiednim poinformowaniu
pacjenta) przezrysunkowe osobiste przedstawienie ubytku w polu widzenia podczas napadu.
C. Po objawach wzrokowych, po okresie krótszym niż 60 minut, występuje ból głowy; ból czasemwyprzedza objawy wzrokowe.
D. Prawidłowy wynik badania okulistycznego poza napadem. Zator wykluczony odpowiednimi ba-daniami dodatkowymi.

Komentarz:
Jednooczny charakter zaburzeń wzrokowych udokumentowany został zaledwie w nie-wielu przypadkach. Opisywano także objawy wzrokowe
(siatkówkowe) bez bólu głowy, lecz ich związekz migreną jest trudny do oceny.4.1.5.Dziecięce zespoły okresowe, które mogą poprzedzać, lub współ-istnieć z migreną (childhood periodic syndromes that may beprecursors to or associated with migraine)
Poprzednie używane nazwy: ekwiwalenty migreny.

Komentarz:
Trudno jest przedstawić precyzyjne kryteria dla heterogennych i słabo zdefiniowa-nych zaburzeń nazywanych zespołami okresowymi, migreną brzuszną oraz wymiotami
okresowymii jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek postęp miał miejsce w tej dziedzinie, zanim nie znajdziesię specyficznych markerów rozpoznawczych. Dlatego też w chwili obecnej nie można włączyć do klasyfikacji wymienionych zespołów pomimo ogólnie przyjętego poglądu, że niektóre z nich są rzeczywiścieekwiwalentami migreny bez bólów głowy.


4.1.5.1.Łagodne napadowe dziecięce zawroty głowy (benign paroxysmal vertigoof childhood)

Opis:
Jest to prawdopodobnie niejednorodny zespół chorobowy charakteryzujący się krótkotrwa-łymi napadami zawrotów głowy u poza tym zdrowego dziecka.

Kryteria diagnostyczne:
A. Liczne, krótkotrwałe, sporadycznie występujące epizody zaburzeń równowagi i lęku, połączoneczęsto z oczopląsem i wymiotami.
B. Prawidłowy wynik badania neurologicznego.
C. Prawidłowy zapis EEG.4.1.5.2.Naprzemienne porażenie dziecięce (alternating hemiplegia of childhood)

Opis:
Występujące w dzieciństwie napady porażenia połowiczego obejmujące naprzemiennie każdąze stron. Bywają skojarzone z innymi objawami napadowymi i zaburzeniami umysłowymi.

Kryteria diagnostyczne:
A. Początek przed 18 miesiącem życia.
B. Powtarzające się napady porażenia połowiczego obejmujące obie strony.
C. Inne objawy napadowe: napady toniczne, dystoniczne, ruchy choreoatetotyczne, oczopląs lub inneobjawy gałkoruchowe, objawy autonomiczne związane z napadami hemiplegii lub występująceniezależnie.
D. Ubytkowe objawy neurologiczne lub upośledzenie umysłowe.

Komentarz:
Istota zaburzeń nie jest jasna. Sugeruje się związek z migreną na podstawie podo-bieństw klinicznych.Trudno wykluczyć możliwość, że wymienione wyżej objawy są nietypową formąpadaczki.Łagodne, nawracające zawroty głowy u osób dorosłych uważane są za ekwiwalenty migreny, jak-kolwiek nie jest to wystarczająco udowodnione.4.1.6.Powikłania migreny (complications of migraine) (należy kodować według wyżej podanych form migreny, uzupełniającdanym powikłaniem)4.1.6.1.Stan migrenowy (status migrainousus)

Opis:
Napad migreny z fazą bólową, trwającą dłużej niż 72 godziny pomimo leczenia. Mogą wystę-pować przerwy bezbólowe, o czasie trwania krótszym, niż 4 godziny (nie włączając snu).

Kryteria diagnostyczne:
A. Pacjent spełnia kryteria dla punktów 4.1.1 lub 4.1.2.
B. Obecny napad spełnia kryteria napadu migrenowego, z wyjątkiem faktu, że ból trwa dłużej niż72 godziny, leczony lub nie.
C. Ból występuje w sposób ciągły lub przerywany jest przez okresy bezbólowe trwające krócej niż4 godziny. Nie uwzględnia się przerwy podczas snu.

Komentarz:
Migrena z aurą przedłużoną i bólem trwającym dłużej, niż 72 godziny zakodowana jest jako punkt 4.1.2.2, migrena okoporaźna – jako punkt4.1.3. Stan migrenowy związany jest zwyklez długotrwałym nadużywaniem leków. Zobacz również grupę 8.4.1.6.2.Migrenowy zawał mózgu (migrainous infarction)Poprzednio używane nazwa:Migrena powikłana.

Opis:
Jeden, lub więcej objawów aury, które nie ustępują w ciągu 7 dni i/lub zostają uwidocznionew badaniach obrazowych jako udar niedokrwienny.

Kryteria diagnostyczne:
A. Pacjent spełniający uprzednio kryteria dla punktu 4.1.2.
B. Obecny atak jest podobny do napadów poprzednich lecz objawy neurologiczne nie wycofują sięw ciągu 7 dni i/lub badania obrazowe ukazują udar niedokrwienny w odpowiedniej okolicy.
C. Inne przyczyny udaru wykluczone za pomocą odpowiednich badań dodatkowych.

Komentarz:
Nie stwierdzono dotąd zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy migreną bez aurya zawałem mózgu. Niedokrwienny udar mózgu u chorych z migreną może być oceniany jako:
A. zawał mózgu spowodowany inną, niż migrena przyczyną,
B. zawał mózgu spowodowany inną przyczyną z objawami przypominajacymi migrenę,
C. zawał mózgu występujący podczas typowego napadu migreny.Stosując precyzyjne
kryteria, tylko kategoria C uważana być powinna za udar migrenowy. Uważa siętakże, że pacjent ze stereotypową aurą migrenową może doznawać – jakkolwiek rzadko – udaru mózgupowodowanego mechanizmami znamiennymi dla migreny, podczas migrenopodobnych epizodów, nie-typowych dla danego pacjenta. Niemniej jednak, ze względu na niepewność odnośnie do mechanizmów,udar mózgu występujący w sposób wyżej opisany powinien być klasyfikowany w ramach kategorii B.Zwiększone ryzyko udaru w migrenie nie zostało potwierdzone w populacji ogólnej – wskazuje to, żeudar mózgu jest rzadkim powikłaniem migreny.4.1.7.Zaburzenia migrenowe nie spełniające podanych wyżej kry-teriów (migrainous disorders not fulfilling above criteria)

Opis:
Napady migrenowe, które uważane są za migrenę lecz nie spełniają całkowicie kryteriówżadnej z wymienionych postaci choroby.


Kryteria diagnostyczne:
A. Spełnia wszystkie, oprócz jednego kryteria dla jednej, lub wielu postaci migreny.
B. Nie spełnia kryteriów dla napięciowego bólu głowy.

Komentarz:
Do tej grupy należy zaliczyć również pacjentów, którzy mieli odpowiednią liczbęnapadów, ale napady te spełniają wszystkie, prócz jednego, kryteria migreny. Migrena cykliczna, bóledolnej połowy twarzy, migrena twarzowa, hemicrania continua oraz migrena szyjna nie są klinicznieprzekonywująco udokumentowane.Migrena współistniejąca z bólem głowy, typu napięciowego – Komentarz Uprzednio używane nazwy: mieszany ból głowy, napięciowo-naczyniowy ból głowy, złożony bólgłowy.Migrena i ból głowy typu napięciowego często współistnieją u tego samego pacjenta. Uprzednioużywano rozpoznania „złożony ból głowy”, lecz nigdy nie było to precyzyjnie zdefiniowane. Pacjenciprezentują continuum obejmujące osoby z czystą migreną, chorych z migreną i niewielką komponentąbólu głowy typu napięciowego oraz z równą liczbą bólów migrenowych i napięciowych, dalej chorychz przewagą bólu typu napięciowego i wreszcie tych z czystym bólem typu napięciowego. Pojęcie bólugłowy złożonego jest więc
arbitralne i wydaje się niemożliwe stworzenie osobnej klasy chorych z takokreślonym bólem głowy. Pacjent powinien być klasyfikowany jako chory z migreną i bólem głowytypu napięciowego jeżeli cierpi na oba rodzaje bólów głowy. Ponieważ ogólną zasadą jest podawanieprzy rozpoznaniu (w nawiasie) liczby dni w roku z bólami głowy, ocena przewagi danego typu bólujest prosta. Jeżeli pacjent doznaje epizodów, które spełniają równocześnie kryteria rozpoznawcze migreny bez aury i epizodycznego bólu głowy typu napięciowego, powinien być on zakodowany pod tymnumerem, który w obecnej klasyfikacji zajmuje miejsce
pierwsze, tzn. jako migrena bez aury.

http://republika.pl/klasterowybolglowy/ ... rg/IHS.pdf

IHS - Neurologia i Neurochirurgia Polska
z Roku 1/ 1993
ODPOWIEDZ