Spodkanie 13.09 :-))))

Teksty dało się odzyskać i oto wybrane.
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Spodkanie 13.09 :-))))

Post autor: Olek »

Tu bedziemy pisac....?
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

To piszmy :)
pawelber13
Nowicjusz
Posty: 99
Rejestracja: 27 lut 2008, 19:46
Lokalizacja: Tarnawka / Lublin

Post autor: pawelber13 »

Chwilowo nas mało , ale może zaraz się reszta zamelduje !!!
warto wierzyć
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

napewno jeszcze ktos dolaczy...!

to sprubuj moze ten Status w kopiowac i to poczytamy...? :lol:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

tutaj?
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Aniu jak tam u ciebie , dalej spokuj...? to by bylo ladnie :roll:

A co u Darka...? jak tam z Reka po gipsie?
:cry:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

Dalej spokój i oby jak najdłużej :))))))))) Jestem Happy!
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

STATUT

Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób chorych na Klasterowy Ból Głowy i inne odmiany Bólów Hortona
"Polskie stowarzyszenie na Rzecz Osób chorych na Klasterowy Ból Głowy i inne odmiany Bólów Hortona" powstało z potrzeby społecznej pomocy osobom chorym na KBG i ich rodzinom.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie stowarzyszenie na Rzecz Osób chorych na Klasterowy Ból Głowy i inne odmiany Bólów Hortona” - w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem .
§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu OSÓB CHORYCH oraz ich rodzin.
§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony Działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 4
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
§ 5
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto .......
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
§ 7
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników także spośród swoich członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie leczenia klasterowego bólu głowy zgodnego ze światowymi standardami
b) prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z klasterowym bólem głowy
c) Wszelka działalność na rzecz wszystkich chorych i ich rodzin.
d) nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
e) Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
§10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
b) Reprezentowanie i obronę interesów osób chorych w relacji z instytucjami państwowymi.
c) Współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o KBG
d) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia,
e) występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej,
f) Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia
g) Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą
h) Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym.
i) Pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców, których darowizny umożliwią realizację celów stowarzyszenia.
j) inne działania realizujące cele statutowe
2. Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na KBG i ich rodzin.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także osoba fizyczna niepełnoletnia po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
2. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze, jeżeli posiadają opłacone składki członkowskie.
3. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania.


§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działalności Stowarzyszenia,
4. głosować we wszystkich sprawach poddanych głosowaniu,
5. korzystać z oferty Stowarzyszenia, skierowanej do członków, w zakresie diagnostyki i leczenia.

Do obowiązków członków należy:
1. regularne opłacanie składek członkowskich,
2. aktywny udział w realizacji statutowych celów i zadań,
3. przestrzeganie statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.


§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową albo merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Decyzję o przyznaniu lub odebraniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków Zarządu.

1. Członkowie wspierający nie mogą:
a. posiadać biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. korzystać z oferty Stowarzyszenie w zakresie diagnostyki i leczenia,
c. głosować w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia; osoby prawne przez upoważnionego przedstawiciela,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.


§ 16

1. Członkiem honorowym, za jego zgodą, może zostać osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju jego działalności.
Decyzję o nadaniu lub pozbawieniu tej godności podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania na wniosek złożony przez Zarząd.
2. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia i prawa do głosowania, ale może korzystać z oferty Stowarzyszenia w zakresie diagnostyki i leczenia boreliozy. Ma również prawo uczestniczenia w obradach władz Stowarzyszenia, wypowiadania się, zgłaszania wniosków itp.


§ 17

Członkostwo zwyczajne i wspierające uzyskuje się w następującej procedurze:
1. złożenie deklaracji pisemnej,
2. decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków, którą podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie później, niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji odmownej, przysługuje kandydatowi odwołanie do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni.


§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
b) skreślenia z listy członków wskutek zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia
d) likwidacji Stowarzyszenia,
e) śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 19
1. Członek może być wykluczony, jeżeli nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały o wykluczeniu podjętej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się od uchwały o wykluczeniu do Walnego Zebrania.
4. Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka rozpatruje Walne Zebranie Stowarzyszenia na swym najbliższym posiedzeniu.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


§ 21

Kadencja władz
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.§ 25

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 30

Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 33

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.§ 36

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 38

Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.

§ 39

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 40

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 42

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 44

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.( Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami)
i przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 46

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Ja tez :lol: :lol: :lol:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

Nie wiem czy to jest dobrze pewnie sa jakies bledy i kilka rzeczy do zmian - ale mozemy zmienic wspolnie. Wazne ze cos jest ruszone w kierunku do przodu.
Beata-Piotr
w Temacie
Posty: 295
Rejestracja: 01 lis 2007, 13:07
Lokalizacja: Katowice

Post autor: Beata-Piotr »

tutaj , lub na emaila statut poczytamy w ogólnym zarysie. Na spokojnie potem go przejrze.

Witam sedecznie miło Was znów "słyszeć"

Mam nadzieję, że klasterek Was nie męczy i choc Wy czujecie sie dobrze, bo Piotr niestety nie. :evil:

Dzis pisze z moimi dziećmi, nie chcą spać, także przepraszam za ewentualne błędy, ale musze miecbardzo podzielna uwagę :lol:
Beata
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Pierwszy rozdziel mysle OK.... :lol:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
pawelber13
Nowicjusz
Posty: 99
Rejestracja: 27 lut 2008, 19:46
Lokalizacja: Tarnawka / Lublin

Post autor: pawelber13 »

Darek gipsu już nie ma .Teraz musi cały czas ruszać palcami, ręką w nadgarstku , idzie to mu strasznie opornie a przy tym boli i puchnie. Chirurg mówi , że przez 4 tygodnie sam musi rozruszać rękę i palce bo rehabilitant mógłby mu zerwać ścięgna.

A po za tym to siedzi w domu z temperaturą i bierze antybiotyki bo jeszcze się jesień nie zaczęła a mnie się obaj pochorowali .
warto wierzyć
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Drugi rozdzial tez by byl.... :lol: :oops:

Super ze sie cos zaczyna ruszac..! :wink:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

Tylko martwi mnie ze nas tak niewielu.............
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

No dobra, to piszemy tak bez poprawiania tego Statusu , bo hyba lepiej jest na spokojnie poczatac i sprawdzic.

Pozdrow DARKA i powiedz jemu ze musi duzo ....duzo ruszac.
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Lepiej nie wielu jak nikogo...? albo :lol:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Annu , ten teks ze strony wkopiuj go moze teraz na forum a ja sprubuje go zmienic na stronie :roll:
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
Aneczka
Zainteresowany
Posty: 152
Rejestracja: 16 lip 2008, 20:39
Lokalizacja: Strumień

Post autor: Aneczka »

W spotkaniu wzięło udział 13 Osób, w tym 6 osób chorych na KBG z tego 3 na przewlekły KBG.
Pozostałe 7 osób to ich Bliscy, którzy potrzebowali kontaktu oraz wymiany doświadczeń z innymi osobami mającymi kontakt z chorymi na KBG.
Rozmowy, Dyskusje oraz wymiana Doświadczeń i Przeżyć z KBG toczyły sie
w Przyjacielskiej i luźnej atmosferze.
Osobiste kontakty są zazwyczaj lepsze i intensywniejsze od kontaktów przez Internet czy Telefon.
Spotkanie zakończyliśmy o godz. 20: 30 i te Osoby, które brały w nim udział postanowiły, aby na terenie POLSKI założyć:
Stowarzyszenie Samopomocy Osób chorych na KBG i inne odmiany bólu Hortona oraz ich bliskich.
Osoby, które brały udział w Spotkaniu postanowiły w miarę własnych możliwości opracować i przygotować dokumentacje niezbędne do założenia
i zarejestrowania Stowarzyszenia w Polsce.

Parę Zdjęć z 1 Spotkania Klasterowców w Polsce
Awatar użytkownika
Olek
Site Admin
Posty: 999
Rejestracja: 04 paź 2006, 13:28
Lokalizacja: Ruda Slaska
Kontakt:

Post autor: Olek »

Beatko, i Piotrze co u was?

Czego potrzeba piotrowi?
„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość,abym zniósł to czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” – Fredrich Christoph Oetinger
ODPOWIEDZ